Veelgestelde vragen

node.tpl.php

  • A rules engine does not get tired 
  • It never gets bored 
  • It never misses anything 
  • It reports back EVERYTHING it does 
  • It offers no opinions 
  • It is consistent 
  • It does not forget, and always follows up 
  • It frees up time to focus on the true task of a professional: evaluation and decision making

(Met dank aan: The In’s and Out’s of a Clinical Rules Engine, Michael R. McDaniel, Director of Pharmacy Services, Huntsville Hospital, Alabama)

Voor zorgverleners: zowel voor artsen als voor apothekers. De regels kunnen namelijk worden toegespitst op de verschillende rollen en/of functies binnen de zorgketen van voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen. Momenteel draait Clinical Rules in een ziekenhuisapotheek ten behoeve van verpleeghuispatiënten. De beschikbaarheid van labgegevens in combinatie met de medicatiegegevens ter plekke is daar goed geregeld. Een soortgelijke toepassing in de openbare farmacie ligt in het verschiet als apothekers – met name via het Landelijk Schakelpunt (LSP) – eveneens beter toegang krijgen tot labgegevens. De toepassing bij huisartsen en specialisten is nog in ontwikkeling. Daartoe wordt samenwerking gezocht met HIS- en EVS-leveranciers.

De zorgverleners/patiëntdossierhouders kunnen zorggegevens als medicatie, labuitslagen en diagnoses, mits gestructureerd ingevoerd en opgeslagen, toetsen op problemen, conflicten en aandachtspunten. Deze analyse vindt plaats op initiatief van de zorgverlener, door de gegevens geanonimiseerd uit te wisselen met een zogenaamde Clinical Rules Engine. Deze ‘Engine’, gevuld met klinische beslisregels, wordt centraal onderhouden en zendt op basis van gevonden aandachtspunten rapportages terug naar de zorgverlener/dossierhouder. Deze rapportages worden in het dossier opgeslagen en na verloop van tijd opnieuw geëvalueerd op basis van noodzakelijk geachte veranderingen in het patiëntdossier.

Deze manier van werken levert andere signaleringen op, maar deze signalen zijn wel meer relevant. Iedere zorgverlener herkent het huidige probleem van heel veel medicatiebewakingssignalen die meestal ook nog eens zijn gebaseerd op een te beperkt gegevensset, waarbij de adviezen veel slagen om de arm houden. Clinical Rules houdt rekening met een breder scala aan gegevens en geeft daardoor meer specifieke en relevante signalen af. Een voorbeeld: voorheen kreeg u een melding dat Metformine mogelijk gecontraïndiceerd is bij een verminderde nierfunctie. Nu krijgt u een melding hoe u de dosis moet aanpassen bij een bepaalde creatineklaring ofwel dat het middel op basis van deze waarde absoluut gecontraïndiceerd is.

Kortom: Relevant Clues werken juist zeer tijdsbesparend!

De Clinical Rules Engine evalueert gegevens volkomen anoniem: deze evaluaties worden niet centraal opgeslagen en de retourrapportages zijn niet te herleiden naar een patiënt of zorgverlener. De rapportages worden bij de dossierhouders opgeslagen en pas dan is de context binnen de betreffende zorgrelatie herleidbaar naar de patiënt. 

Clinical Rules is een informatiedienst (webservice) gericht op zorgverleners die in staat zijn om gestructureerd patiëntgegevens vast te leggen in een dossier en deze deels ook interdisciplinair kunnen uitwisselen. De gegevens kunnen op initiatief van de zorgverlener zelf geanonimiseerd worden verzonden naar een zogenaamde Clinical Rules Engine.

Deze is 24 uur per dag beschikbaar en ondergebracht bij een datacentrum, ook wel ‘hosting provider’ genaamd, waar de Clinical Rules-protocollen worden onderhouden.

Deze protocollen zijn technische vertalingen van klinische beslisregels. Met deze Clinical Rules-protocollen worden potentiële problemen vastgesteld aan de hand van beschikbare patiëntgegevens.

Die problemen worden ‘realtime’ als Clinical Rules Report teruggezonden naar het bronsysteem. In het dossier worden ze bij de juiste patiënt ontsloten in een voor de zorgverlener begrijpelijke context. Door middel van deze architectuur is een functionele scheiding aangebracht tussen de beslisregels en de analyse enerzijds en de dossiervorming en de aansturingvan het proces anderzijds.

Overigens laat het ontwerp toe dat er in één ‘batch’ een paar duizend dossiers tegelijk naar de Clinical Rules Engine worden gezonden, geanalyseerd en problemen geretourneerd. Dat is handig voor apothekers die dagelijks een grote populatie moeten monitoren.